க‌ன‌டா ஸ்ரீ செல்வ‌ச் ச‌ந்நிதி முருக‌ன் ஆல‌ய‌த்தால் பிர‌சுரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌வை

ஸ்ரீ செல்வ‌ச் ச‌ந்நிதி வேல‌ழ‌க‌ன் பாம‌ல‌ர் / ச‌ந்நிதியான் கூட்டுப்பிரார்த்த‌னை ம‌ல‌ர் (2007)

sannithy_book2007

ஸ்ரீ செல்வ‌ச்ச‌ந்நிதி ஆல‌ம் இலையிலோர் ப‌ஞ்ச‌வ‌ர்ண‌ ப‌ஞ்சாமிர்த‌ப் ப‌டைய‌ல் (2008)

sannithy_book2008

Leave a Reply


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You can enter the Tamil word or English word but not both
Anti-Spam Image