திருவிழா படங்கள்

Photos from Flickr

  • IMG_2911
  • IMG_2910
  • IMG_2909

பிர‌சுரித்த‌வை

க‌ன‌டா ஸ்ரீ செல்வ‌ச் ச‌ந்நிதி முருக‌ன் ஆல‌ய‌த்தால் பிர‌சுரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌வை

ஸ்ரீ செல்வ‌ச் ச‌ந்நிதி வேல‌ழ‌க‌ன் பாம‌ல‌ர் / ச‌ந்நிதியான் கூட்டுப்பிரார்த்த‌னை ம‌ல‌ர் (2007)

sannithy_book2007

ஸ்ரீ செல்வ‌ச்ச‌ந்நிதி ஆல‌ம் இலையிலோர் ப‌ஞ்ச‌வ‌ர்ண‌ ப‌ஞ்சாமிர்த‌ப் ப‌டைய‌ல் (2008)

sannithy_book2008